Kiểm tra thứ hạng

I agree with Mike and Anonymous. SDP is kicking up a silly fuss. This is a quote I take from the latest IBA report "[i]In judicial and legal system rankings, Singapore has also performed well in international assessments. In Transparency International’s Corruptions Perceptions Index 2006, which measures the degree to which corruption is perceived to exist among public officials and politicians

Kiểm tra thứ hạng

  • Từ khóa *
  • Nhập mỗi từ khóa trên một dòng
  • Tối đa 5 từ khóa được phép, hãy đăng kí / đăng nhập để loại bỏ giới hạn này (MIỄN PHÍ)
  • Công cụ tìm kiếm
Số lần thử còn lại : 5
  • Tên đăng nhập

  • Mật khẩu