Home

Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, Ni. Kính chào quý Phật Tử và các Thiện Hữu Trí Thức đến với Pháp Tạng

Vạn Pháp Qui Tâm Lục

Trước không kiếp, trước Phật Oai âm dương, Phật và chúng sanh đều không có tên gọi, nhưng mỗi mỗi đều có đủ một Viên Minh Cảnh.

Chúng sanh vô cớ, từ trong tịnh bạch sáng suốt, biến sanh thế giới chúng sanh nghiệp quả, sanh tử, tử sanh nối không dừng, mê chìm trong ba cõi, mò mẫm trong chín loài, từ ấy đến nay mê mờ không một ngày ngộ. Nếu chẳng chặt đứt dòng lưu lãng mà trở về nguồn, thì lúc nào mới có thể giải thoát?

Mười điều tốt như nhau

1. Đối với người mà tâm đã đi vào Pháp, thì từ bỏ những hoạt động thế gian này hay không từ bỏ, đều tốt như nhau.

2. Đối với người đã thấu triệt bản tánh của tâm thức, thì thiền định hay không thiền định đều tốt như nhau.

3. Đối với người đã cắt đứt sự ràng buộc vào mọi sự thích thú, thì theo một đời sống khổ hạnh hay không đều tốt như nhau.

Kinh Pháp Diệt Tận

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu-thi-na. Như Lai sẽ nhập niết-bàn trong vòng ba tháng nữa, nên các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ. Thế tôn tĩnh lặng , ngài không nói một lời và hào quang không xuất hiện. Ngài A-nan cung kính đảnh lễ và hỏi:

Kinh Đại Bi Tâm

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh

Liễu Phàm Tứ Huấn

Hay Phương Pháp Tu Phúc-Tích Đức Cải Tạo Vận Mệnh

Dịch Giả: Tuệ Châu, Bùi Dư Long

 

Thay Lời Tựa